لینک های دسترسی

قطب شمال به ۴۴ هزار سال پیش برگشت می کند


گرمای زمین در ۲۰ سال گذشته بی پیشینه بوده است.
پژوهشگران در پوهنتون بولدر ایالت کولورادو می گویند که گرمی هوای زمین حتا از مرحله نخست دوره هولوسینا نیز فراتر رفته است. درین دوره انرژی آفتاب که به نیم کره شمالی می رسید ٩ درصد بیشتر از امروز بود.

گیفرد میلر، پژوهشگر و استاد پوهنتون می گوید که موضوع قابل اهمیت این است که گرمای منطقه قطبی کانادا غیرقابل پیش بینی بوده است. به گفتۀ او حرارتی را که ما حس می کنیم از هر گونه تغییرات طبیعی که به وقوع می پیوندد مبرا بوده و یگانه علت آن موجودیت گاز های گلخانه یی در جو زمین است.

میلر و همکارانش در این پژوهش از خزه هایی که در زیر برفهای جزیرۀ بافین روییده بودند، استفاده کردند. خزه ها ازچهار موقعیت جمع آوری شد و با استفاده از تخنیک رادیو کاربن- که عمرگذشته مواد توسط آن تعیین می شود- دریافت شد که در ۴۴۰۰۰ تا ۵۱۰۰۰ هزار سال گذشته این نباتات با کدام عنصر، به گونۀ مثال شعاع آفتاب مواجه نشده اند.

میلر می گوید، چون از طریق رادیو کاربن می توان عمر مواد را تا ۵۰۰۰۰ سال گذشته تخیمن زد و از سوی دیگر بر بنیاد سوابق جیولوژیکی، پیش از آن زمین مرحلۀ یخچالی را پشت سر می گذاشت، پس می توان گفت که درجه حرارت زمین از حدود ۱۰۰ تا ١٢٠ هزار سال پیش بدون تغییر باقی مانده بود.

شیپور یخ شدن قطب

پژوهشگران عمر ١۴٥ نبات را تثبت کردند که درمناطق مرتفع جزیره بافین می روییدند و اکنون با آب شدن برفها آشکار شده اند. نمونه ها از ساحاتی برداشته شده است که در نزدیکی پوشش های برف موقعیت دارد. به گونۀ عموم همه ساله ساحۀ دو تا سه متر زمین از زیر پوشش برف بیرون می شود.

جزیره بافین که در شرق گرینلند با مساحت بیشتر از ٣٥٠ هزارکیلومتر مربع موقعیت دارد، پنجمین جزیره بزرگ جهان محسوب می شود. این منطقه در بالای دایره قطبی واقع است. بسیاری از پوشش های برفی درین جزیره در میدان های نسبتاً همواری موقعیت دارند و در همان محل جابجا به یخ مبدل شده اند.

برای این که وضع اقلیم جزیره بافین را از زمانی که رادیو کاربن قادر به تخمین آن نیست معلوم کرد، تصورکنند، تیم تحقیقی از ارقام دست داشته از یخ های سابقه که حالا از بین رفته و سایرتیم های بین المللی که از طبقات یخی که در گرینلند اندازه گیری کرده بودند استفاده کردند.

در مطالعه جدید همچنان معلوم گردید که درجه حرارت درمنطقه قطبی کانادا از ٥٠٠٠ هزار تا صد سال گذشته پنج درجه فارنهایت سرد تر شده بود. این دوره را بنام دوره یخبندان کوچک می نامند که از سال ١٢٧٥ تا ١٩٠٠ میلادی دوام کرد.

گرچه مناطق قطبی از سال ١٩٠٠ به اینسو در حال گرم شدن است، اما در سالهای ١٩٧٠ این بلند رفتن حرارت در جزیره بافین سریع شد ودر دو دهۀ گذشته این گرمایش بیشتر از هر وقت دیگر مشهود بوده است.

برف های دایمی در تمام جزیره بافین رو به آب شدن است. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند و حتا درجه حرارت بیشتر از این هم بلند تر نرود بازهم تمام قله های پربرف از بین خواهد رفت.

این مطلب در نشریۀ پژوهشی جغرافیای امریکا به نشر رسیده است.
برگردان: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG