لینک های دسترسی

خوشبینی اکثریت افغان ها از روند صلح


خوشبینی اکثریت افغان ها از روند صلح

پروهش تازه یی که توسط واحد ارزیابی و تحقیقی افغانستان یا AREU صورت گرفته است نشان می دهد که اکثریت افغان ها در تلاش برای نیل به صلح، واقع بین و اصولی استند.

مصاحبه هایی که در این پژوهش انجام یافته است، نمایانگر حس شدید عدالت خواهی بوده اما به طور عموم، جهت تأمین ثبات ملی و همگرایی، تمایل به سازش را نشان می دهد.

این پژوهش در یافته است که اکثر افغان ها، از شهرنشینان گرفته تا اجتماعات روستایی، بر انگیزه های خارجی بی اعتماد بوده و می خواهند که هر نوع روند صلح در افغانستان کاملاً افغانی باشد.

استقرار یک دولت نیرومند و معتمد در محراق دیدگاه مردم قرار دارد، اما اکثر آنها در خصوص ظرفیت حکومت فعلی برای دست یافتن به صلح دوامدار ابراز نگرانی عمیق کرده اند.

XS
SM
MD
LG