لینک های دسترسی

مواصلت عساکر سعودی به بحرین برای تقویت امنیت


١٠٠٠ عسکر سعودی به بحرین داخل شده تا به تقویت امنیت حاکمان اقلیت سنی مذهب کشور نمایند.

یک مامور عربستان سعودی می گویند ١٠٠٠ عسکر سعودی به کشور جزیره یی بحرین داخل شده تا به تقویت امنیت حاکمان اقلیت سنی مذهب کشور بعد ازهفته ها اعتراضات ضد حکومتی کمک نمایند.

این مامور می گویند عساکر سعودی شام یکشنبه و اوایل روز دوشنبه وارد بحرین شدند. عساکر سعودی بخشی ازقوای منطقوی است که توسط شورای همکاری شش کشورخلیج ایجاد شده است.

حکومت بحرین فورا این خبر را تایید نکرده است. اما روزنامه بحرینی "خلیفه" مربوط به خانواده حاکم به روز دوشنبه گزارش داد که قوای شش کشور خلیج قرار است وارد کشور شود.

XS
SM
MD
LG