لینک های دسترسی

Breaking News

کشف چند اثر تاریخی و تحویل آن به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان


آثار کشف شده شامل پارچه های تزئینی بت سدوا، یک سرمجسمه، یک دست، چندین سکه دوره غوری و پارچه های لباس و تنه شکسته مجسمه می باشند.

به اثر کاوشگری های تیم باستانشناسی افغان – فرانسه تحت نظر پروفیسر زمریالی طرزی که از ده سال به این طرف کاوشگری های باستانشناسی را در بامیان انجام می دهند؛ آثارکشف شده ی طی سال روان این تیم؛ به ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان، جهت نگهداری تحویل داده شد.

این آثار که شامل پارچه های تزئینی بت سدوا، یک سرمجسمه، یک دست، چندین سکه دوره غوری و پارچه های لباس و تنه شکسته مجسمه می باشند.

کشف چند اثر تاریخی و تحویل آن به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان
کشف چند اثر تاریخی و تحویل آن به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان

پروفیسرزمریالی طرزی، باستانشناس افغان، درباره این آثار تازه کشف شده می گوید "این آثار که شامل پارچه های گل لوتوس، پارچه های تنه شکسته بودا که با رنگ سرخ تزئین شده است، یک دست و یک سرمی باشد، فعلا دردیپوی ریاست اطلاعات فرهنگ برای نگهداری گذاشته شده اند."

آقای طرزی می گوید "در بامیان کدام موزیم برای نگهداری و به نمایش گذاشتن آثار باستانی که طی ده سال از این ولایت کشف شده وجود نداشته است. ولی برای فعلا این آثار کشف شده که شامل ٢۰ تا ٢۵ سرمجسمه و آثار فرهنگی مختلف دیگرمی باشند دریک اطاق، تا زمان ساخته شدن یک موزیم نگهداری می گردد."

کشف چند اثر تاریخی و تحویل آن به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان
کشف چند اثر تاریخی و تحویل آن به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان

درهمین حال، ابراهیم اکبری، رئیس اطلاعات وفرهنگ بامیان، با تأیید گفته های آقای طرزی درمورد حفاظت و نگهداری این آثارتاریخی بدست آمده می گوید "فعلا در بامیان موزیم وجود ندارد، آثاری که کشف شده است، در یک دیپو نگهداری می گردد که این ریاست در قسمت حفاظت و نگهداری آثارکشف شده مسؤولیت دارد و درحفاظت این آثارقطعه ۰١٢ وزارت داخله افغانستان ومحافظین ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان توظیف هستند."

آقای اکبری درادامه افزود "به منظور حفظ و نگهداری بهتر این آثار، مکانی را برای اعمار موزیم تثبیت نمودیم که قراراست این موزیم توسط کشورجاپان درسال آینده اعمار گردد.

به گفتۀ آقای طرزی هدف مهم تیم مشترک کاوشگری افغان - فرانسه را کشف بودای ٣۰۰ متره دراین ولایت تشکیل میداد اما ازاظهارات آقای طرزی معلوم می شود که وی ازدستیابی به بودای ٣۰۰ متره خوابیده دربامیان مأیوس شده است.

تیم مشترک باستانشناسی افغان - فرانسه مدت ١۰ سال است که کاوشگری های باستانشناسی را درمناطق مختلف بامیان انجام داده است که به اثر آن تا هنوز آثار زیادی کشف شده است. اما تا هنوز از کشف بودای ٣۰۰ متره در این ولایت خبری نیست.

XS
SM
MD
LG