لینک های دسترسی

مظاهره صدها داوطلب کانکور در بامیان


مظاهره صدها داوطلب کانکور در بامیان

صدها تن ازداوطلبان امتحان کانکور دربامیان، روزسه شنبه به دلیل تأخیردربرگزاری امتحان کانکور دست به مظاهره زدند.

این مظاهره کنندگان از پوهنتون بامیان، تا پیش دفترشورای ولایتی این ولایت مظاهره خود را ادامه داده وازمسئولین وزارت معارف وتحصیلات عالی کشورخواهان برگزاری هرچه زودترامتحان کانکورشدند.

چند تن از دختران داوطلب درامتحان کانکورامسال با انتقاد ازریاست معارف بامیان، می گویند "پول را که با خود ازخانه آورده بودند تمام کرده اند."

صدیقه یکی دیگر ازداوطلبان کانکور امسال می گوید ریاست معارف دراین ولایت فارغین صنوف دوازده را ازتمام ولسوالی های این ولایت روزجمعه برای امتحان کانکورخواسته است اما تا پیش ظهرروزسه شنبه امتحان برگزارنشده است."

درهمین حال، محمد عزیز شفق رئیس شورای ولایتی بامیان پس ازصحبت با مظاهره کنندگان به صدای امریکا گفت "این جنجال به خاطر عدم هماهنگی میان دو وزارت معارف وتحصیلات عالی بوجود آمده است."

محمد رضا ادا، رییس معارف بامیان، نیزمی گوید "دیر رسیدن هیأت امتحان کانکور به این جهت با تأخیر واقع شده که پرواز این هیأت به خاطرخرابی هوا چند روزبه تأخیرافتاده است."

قراراست در این امتحان کانکور دربامیان، حدود 3509 نفرازتمام ولسوالی های این ولایت اشتراک نمایند که 771 نفرآنان را دختران تشکیل می دهند.

XS
SM
MD
LG