لینک های دسترسی

Breaking News

تحریم احتمالی پارلمان برما


آن سان سوچی رهبر حزب طرفدار دیموکراسی در برما میگوید، حزب مربوطه اش ممکن پارلمان را به دلیل یک منازعۀ مربوط به تحلیف قانونی اعضای آن، تحریم کند.

خانم سوچی در حالی از ترک پارلمان سخن میراند که دو هفته قبل در انتخابات پارلمانی، پیروزی یی بدست آورد.

مقامات حزب موسوم به لیگ ملی برای دیموکراسی میگویند، اعضای تازه پارلمان انتخاب شدۀ این حزب درپارلمان نمی خواهند که در مراسم رسمی افتتاح پارلمان به روز دوشنبه، سهم بگیرند.

این واکنش ها پس از آن به ظهور رسید که گفته شد حکومت برما تقاضای این حزب به رهبری آنگ سان سوچی را به خاطر تغییر یک عبارت در متن تحلیف یا سوگند نامه، رد کرد. گفته شده که حزب خانم سوچی خواهان تغییر عبارت "محافظت از قانون اساسی کشور" به "احترام به قانون اساسی کشور" بود.

آن سان سوچی، برندۀ جایزۀ معتبر نوبل که چندین سال را در زندان و نظارت سپری کرده، از دیر زمانی وعده داده است که در قانون اساسی سال 2008 تعدیل خواهد آورد و با تحلیف مبنی بر محافظت این قانون، تعدیل در آن مشکل خواهد بود.

زایار تاو، یکتن از اعضای منتخب پارلمان از حزب آن سان سوچی میگوید: "ما با این وعدۀ خود که قانون اساسی را تعدیل خواهیم کرد، مردم را در انتخابات به تحرک آوردیم. مردم این پیام انتخابات ما را پذیرفتند و برای ما رأی دادند. ما نمیتوانیم به نگهداری این قانون اساسی سوگند یاد کنیم، همانگونه که نمیتوانیم برای مردمی دروغ بگوییم که به ما رأی داده اند."

قابل یاد آوریست که حزب طرفدار دیموکراسی به رهبری آنگ سانگ سوچی، انتخابات سال 2010 را نیز تحریم کرده بود.

XS
SM
MD
LG