لینک های دسترسی

سفر صدر اعظم چین به هند


سفر صدر اعظم چین به هند

توقع میرود که موضوعات تجارت و سرحد از مباحث عمدۀ برنامه کاری "وین جیاباو" صدراعظم چین طی سفرش به هند باشد.

مقامات وزارت خارجۀ چین بروز دوشنبه گفتند که بعد از توقف دو روزه در هند، آقای جیاباو طی یک سفر سه روزه از پاکستان دیدار خواهد نمود تا روابط نزدیک خویش را با آن دو کشور یک بار دیگر تصریح نماید.

ارتباطات میان چین و هند بنابر یک منازعۀ طویل المدت روی سرحد هیمالیایی بین دوکشور و سؤظن هند در رابطه به هدف ازدیاد بندرگاه های چین در اطراف بحر هند، کشیده میباشد.

موضوعات تجارت نیز به یکی از موضوعات مهم میان کشورهای پرنفوس آسیایی مبدل شده است.

XS
SM
MD
LG