لینک های دسترسی

Breaking News

سیا به ایجاد تنوع بیشتر نژادی در آن اداره تعهد کرد


سفیدپوستان امریکایی بیشترین پست های ارشد سیا را در اختیار دارند

جان برنن رئیس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا یا CIA یک سلسله اقداماتی را اعلام کرد تا تنوع نژادی را پست ها بالایی آن اداره بهبود بخشد، اکنون اکثر این پست ها به گونۀ نامتناسب از سوی اکثریت سفیدپوست امریکایی اشغال شده است.

گزارش متخصصان که دستور آن را برنن داده بود و روز سه شنبه از سوی ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا نشر شد، نشان می دهد که اقلیت های قومی و نژادی تنها در ۱۰.۸ درصد پست های ارشد استخبارات امریکا کار می کنند.

گزارش همچنان حاکی است که ۲۳.۹ درصد کل کارمندان CIA را اقلیتها تشکیل می دهند و در معتبرترین بخشهای آن اداره چون بخشهای تحلیل و ارزیابی، عملیاتی و استخبارات تاکتیکی، درصدی کمتری دارند.

براساس آماری که ادارۀ نفوس شماری ایالات متحده نشر کرده است، سفیدپوستان ۶۲.۶ درصد جمعیت امریکا را در سال ۲۰۱۴ تشکیل می دادند.

جان برنن با نشر خبرنامه یی گفته است"با درنظرداشت ماموریت جهانی ما، هیچ ادارۀ حکومتی به اندازۀ CIA نمی تواند از تنوع و شمولیت همگانی سود ببرد."

اما گزارش هشدار داده است که وضعیت کنونی روبه وخامت بوده می تواند، زیر از سال ۲۰۰۷ به اینسو گزینش و استخدام اقلیت ها در CIA به حدی کاهش یافته است که نمی تواند درصدی حضور آنان را در نیروی کاری موجود، تامین کند.

در سال ۲۰۱۴ تنها ۱۹.۳ درصد کارمندان جدید ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا را اقلیت ها تشکیل می داد، حالانکه گزینش اقلیت ها در این اداره در سال ۲۰۰۸ بیش از ۳۱ درصد بود.

تنوع جنسی

در حالیکه زنان زیاد سفید پوست در پست های ارشد ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده کار می کنند (حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۴)، زنان اقلیت هنوز هم درصدی کمتری در این اداره دارند.

در گزارش همچنان به فقدان شمولیت فرهنگی در تشکیلات CIA اشاره شده است، طوریکه کارمندان همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسگرای آن اداره دو چند دگرجنسگرایان تلاش می کنند تا به خاطر موفقیت کاری، گرایش جنسی خود را پنهان نگهدارند.

گزارش حاکی است که "در عمل، ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده ارزش پیشینه ها، تجارت و چشم انداز های متنوع را به رسمیت نشناخته و نه هم فضای شمولیت همگانی و فرهنگ نقد را ترویج کرده است تا دیدگاه همگان شنیده شود، بدان ارزش قایل شود و تحت غور قرار گیرد."

در همین حال یافته های این گزارش تحقیقی نشان می دهد که شماری از کارمندان CIA تعامل شان را با اداره ترک گفته اند، زیرا با وصف طرح دیدگاه ها در مسایل کاری و ماموریتی، نظریات آنان تحت غور قرار نگرفته است.

برنن چندین اقدام اصلاحی را اعلام کرد که از آن جمله رهبران ارشد ادارۀ استخبارات مرکزی باید تعلیماتی را در مورد تنوع و شمولیت همگانی فرا بگیرند. همچنان کارکرد آنان ارزیابی شده و یک فضای پرتنوع و همه شمول ایجاد، مراقبت و حفظ شود.

XS
SM
MD
LG