لینک های دسترسی

منع استفاده از بم های خوشه یی


منع استفاده از بم های خوشه یی

یک معاهدۀ بسیار مهم بروز یکشنبه بحیث قانون بین المللی توشیح شده، استفاده از بم های خوشه یی را منع قرار میدهد.

میثاق عدم استفاده از ماین های خوشه یی کشور های عضو را از استفاده، تولید و یا انتقال آن منع میکند.

ماین های خوشه یی در محل برای چندین سال باقی مانده، و حتی بعد از ختم جنگ غیر نظامیان را قربانی میسازد.

این معاهده توسط 107 کشور امضا شده، و 37 کشور آنرا توشیح نموده اند. در بین آنها برتانیه، فرانسه، آلمان و جاپان شامل است.

ولی کشور های عمدۀ تولید کنندۀ آن، بشمول چین، ایالات متحده، اسرائیل و روسیه، معاهده را تصویب نکرده، ادعا مینمایند که استفادۀ آن مشروعیت نظامی دارد.

گروه های امداد رسانی میگویند این توافقنامه گام مهمی برای جلوگیری از استفادۀ سلاحی است که منجر به کشته شدن گستردۀ غیرنظامیان میشود.

XS
SM
MD
LG