لینک های دسترسی

تأخیر نهادهای جهانی در دفاع از آزادی مطبوعات


تأخیر نهادهای جهانی در دفاع از آزادی مطبوعات

گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران درنظرسنجی سالانۀ خود که تازه نشر ساخته نوشته است نهادهای منطقوی وجهانی مسؤول حراست از آزادی بیان به پیمانه زیادی درعملی ساختن التزامات شان درحالی تعلل نشان داده اند که رویارویی خبرنگاران در سراسر جهان با زندانی شدن، ارعاب، وقتل ادامه دارد.

حوئیل سیمون، مدیر اجراییوی کمیته حفاظت ازخبرنگاران طی یک اعلامیه گفت درحالی که قوانین بین المللی حق آزادی بیان را تضمین می کنند، خبرنگاران نمی توانند به دفاع قوی از حقوق شان اتکا کنند.

او گفت به عنوان مثال سرکوبی غیرمترقبه اخیر و تعقیب عدلی خبرنگاران درمصر فرصت مهمی را برای نهادهای منطقوی به منظور صحبت وعمل شدیدانه تر دردفاع از آزادی مطبوعات فراهم می سازد.

XS
SM
MD
LG