لینک های دسترسی

مساعدت ۶۰ میلیون دالری دنمارک به معارف افغانستان


مساعدت ۶۰ میلیون دالری دنمارک به معارف افغانستان

قرار داد کمک مبلغ ٦٠ ملیون دالر براى معارف افغانستان، بین وزیر معارف افغانستان و سفیر کشور دنمارک امضا شد.

قرار داد مساعدت ٦٠ ملیون دالر براى معارف افغانستان، بین وزیر معارف افغانستان و سفیر کشور دنمارک امضا شد.

فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان پس از امضاى قرار داد گفت، "از کمک کشور دنمارک در بخش هاى مهم تعلیم و تربیه، مانند چاپ کتب درسى و اعمار ساختمان مکاتب، استفاده خواهد شد."

وزیر معارف علاوه کرد که اعمار ساختمان ها براى نگهدارى کتاب هاى درسى نیز از همین وجوه امدادى کشور دنمارک صورت میگیرد.

آقاى کاسیدون کارت، سفیر دنمارک در کابل پس از امضاى قرار داد گفت، "کشور متبوع اش متعهد است در عرصه هاى مختلف زندگى، منجمله معارف افغانستان، به کمکهاى خود ادامه دهد."

آصف ننگ، رئیس نشرات وزارت معارف در یک گفت و شنود اختصاصى با رادیو آشناى صداى امریکا گفت: "وزارت معارف در نظر دارد پلان وسیع و همه جانبه را در همکارى با سایر ادارات مربوطه تهیه نموده و ان را در کنفرانس بین المللى کابل ارایه سازد تا بتواند کمک های بیشتری را جلب نماید."

به همین ترتیب آقاى پتمن، معین تدریسى وزارت معارف میگوید: "بر اساس یک پلان وسیع وهمه جانبه پنج سالهء دیگر، این وزارت برنامه هاى مشخص را روی دست دارد که مصارف مجموعى آن هشت ملیون دالر امریکایى تخمین شده است."

XS
SM
MD
LG