لینک های دسترسی

آزمون های مصر بعد از یک سال قیام


آزمون های مصر بعد از یک سال قیام

تعداد زیاد مصری ها روز چهارشنبه در میدان تحریر دور هم آمده بودند تا از اولین سالروز قیامی تجلیل کنند که رژیم 30 سالۀ حسنی مبارک را از هم پاشید و راه را برای برگزاری انتخابات و ایجاد نظام همه شمول باز کرد.

اما ادامۀ کار شورای نظامی به حیث اداره کنندۀ امور مصر، پیروزی حزب اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی و تنش های پراگنده و در حال افزایش – که به کرات خشونت بار بوده – فهرست توقعاتی را زیر شعاع قرار داده است که مردم منتظر عملی شدن آن بودند.

تامس متیر، مسئول اجرایوی ادارۀ پژوهشی "شورای پالیسی شرق میانه" در امریکامی گوید، عمده ترین سؤال و نامعلومی چگونگی روند انتقال در آن کشور در پرتو پیروزی حزب اخوان المسلمین می باشد.

"تا هنوز تصمیم گرفته نشده که قانونگذاران نو قانون اساسی را چگونه و تا چه زمانی تسوید و تصویب خواهند کرند، و نقش رئیس جمهور و قوای نظامی چگونه خواهد بود."

حسام عریان، رهبر حزب عدالت و آزادی به هفته نامۀ الاهرام گفته است که سرنوشت مصر را تنها برندگان انتخابات پارلمانی تعیین کرده نمی توانند.

قوانین مؤقت شورای عالی نظامی را صلاحیت می دهد تا نخست وزیر و اعضای کابینه را انتصاب کند، اما پارلمان صلاحیت تعیین بودجه، پالیسی حکومت و نظارت بر قوۀ اجرایوی را دارد که رأی اعتماد آن سرنوشت حکومت را تعیین می کند.

اما امیرا هویدی برای الاهرام نگاشته است که تشخص موثریت موجودیت اخوان مسلمین به حیث یک قوت سیاسی با حل آزمون های به ارث مانده از رژیم مبارک تعیین خواهد شد.

شورای عالی نظامی اکنون صلاحیت های عمدۀ امور را به عهده دارد و داکتر تمیر می گوید بعد از تصویب قانون اساسی جدید مجبور به انتقال قدرت به حکومت ملکی خواهد شد و طبیعی است که مقاومت خواهد کرد.

میدان تحریر تا اکنون محل برگزاری احتجاج کنندگانی است که با الهام از احتجاجات تونس رژیم مبارک را سرنگون کردند – اما اکنون فراخوان آنها ختم اقتدار نظامی، ایجاد کار و محو فساد اداری می باشد.

XS
SM
MD
LG