لینک های دسترسی

تأکید صدراعظم مصر بر احیای حالت عادی در کشور


تأکید صدراعظم مصر بر احیای حالت عادی در کشور

احمد شفیق، صدراعظم مصر میگوید اولویت عمدۀ کابینۀ وی که از حمایت اردو برخوردار است، تأمین امنیت و احیای وضع عادی در کشور بعد از 18 روز احتجاج میباشد که منجر به کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر گردید.

آقای شفیق مصر روز یکشنبه اولین بار بعد از استعفای آقای مبارک در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر گردید.

آقای مبارک آقای شفیق را به تاریخ 29 جنوری، چهار روز بعد از آغاز احتجاجات به سمت صدراعظم گماشت.

آقای شفیق میگوید اهداف دراز مدت حکومت، احیای خدمات عامه و بلند بردن معیار های تعلیمی میباشد.

او همچنان گفت چندین کرسی کابینه تا هنوز خالی بوده، و تعهد نمود که اعضای جدید کابینه مورد ارزیابی و بررسی مکمل قرار خواهند گرفت تا اطمینان مردم بدست بیاید.

مقتدرین جدید نظامی مصر روز یکشنبه تلاش نمودند با اعزام عساکر و منع احتجاجات طرفدار دموکراسی در میدان تحریر وضع عادی را در قاهره احیأ نمایند.

XS
SM
MD
LG