لینک های دسترسی

تأکید مردم مصر بر تطبیق اصلاحات وعده شده


تأکید مردم مصر بر تطبیق اصلاحات وعده شده

هزاران تن از باشندگان شهر قاهره، امروز جمعه در میدان (تحریر) تجمع نموده و با برگزاری تظاهرات تازه، بر اردوی مصر اصرار ورزیدند که اصلاحات وعده شده را تطبیق نماید.

مظاهره کنندگان از مقامات اردو، که قدرت را فعلاً بدست دارند، خواستار اخراج افراد وفادار به حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع کشور از کابینه و تعیین چهره های جدید عوض آنان گردیدند.

همچنان انتظار میرود که اردو حالت اضطراری را که از سی سال بدینسو در مصر نافذ است، از میان بردارد اما تا حال، زمانی برای این اقدام معین نشده است.

اردو حالا بر مردم مصر اصرار میورزد تا از مظاهرات بیشتر دست کشیده و به کار های شان برگردند. اما مظاهره کنندگان تعهد کرده اند که تا خواسته های شان بر آورده نگردد، هر روز جمعه، در میدان "تحریر" به تجمع بپردازند.

XS
SM
MD
LG