لینک های دسترسی

به روز جمعه هزاران نفر در چهار راهی عمومی قاهره جمع شده و تقاضای ختم خشونت های فرقوی، اصلاحات سیاسی، و پشتیبانی از داعیه فلسطینان را نمودند.

این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که تصادمات بین مسلمانان و عیسویان در اخیر هفته، دوازده کشته بجا گذاشت.

یکتعداد از مظاهره کننده گان بیرق های فلسطین را به پشتیبانی از فلسطینیان به اهتزاز در می آوردند وعدۀ دیگر خواهان اصلاحات بنیادی و تحقیقات مقامات رسمی شدند که به حکومت قبلی مصر ارتباط داشتند.

سارنوالان مصری به روز پنجشنبه گفتند حسنی مبارک رئیس جمهور سابق و خانمش سوزان به اتهام دارایی های غیر قانونی تحت تحقیق قرار دارند.

به روز جمعه مطبوعات مصر گزارش داد که مقامات مصری هدایت داده است که آقای مبارک جهت ادامه تحقیقات باید برای پانزده روز در توقیف قرار داشته باشد.

حسنی مبارک در تفرجگاه بحیره سرخ در شرم و الشیخ زیست می نماید، جاییکه وی پس از برکناری از قدرت در شفاخانه بستری شد.

XS
SM
MD
LG