لینک های دسترسی

Breaking News

بحث رهبران اروپایی و افریقایی روی بحران مهاجران


یک دسته از مهاجران در نزدیکی قریه زاکانی در هنگری که می خواهند خود را به قطار آهن برسانند

یک دسته از رهبران از ٦٠ کشور افریقایی و اتحاد اروپایی چهارشنبه و پنجشنبه اجلاسی را در مالتا دایر می کنند تا در برابر پرسش بحران مهاجرت پاسخ بهتری را ارائه کنند.

این بحران سبب شده است تا به هزاران تن امسال به اروپا سرازیر شود.

اتحاد اروپایی می گوید جلسه سران روی این مسئله تمرکز خواهد کرد که چرا مردم حاضر به ترک کشورهای اصلی خویش می شوند.

آنها همچنان روی بهترساختن چینل های مهاجرت قانونی، بهترساختن حفاظت از مهاجران، مبارزه با قاچاقبران انسانی و بهترساختن همکاری با کشورهای افریقایی و عودت دادن کسانی که موفق به گرفتن پناهندگی سیاسی نمی شوند، نیزمی اندیشند.

دانلد تسک، رئیس شورای اروپایی سه شنبه گفت که این خواه سهولت درتوزیع ویزه باشد، یا استفاده بهتر تر از تخصیصیه های انکشافی ویا هم مبارزه با قاچاقچیان انسانی باشد، در هرصورت باید درین اجلاس سخن از عمل زده شود و این عمل باید کانکریتی باشد.

اروپا حاضر است تا به کشورهای افریقایی ١،٨ ملیارد دالر را منحیث جزو این مساعی کمک کند.

اما منتقدین به این پاسخ اروپایی با دیده شک می نگرند و می گویند اروپا می خواهد مردم را دوباره به جاهایی بفرستد که در آنجا حقوق انسانی تحت سوال قرار دارد و فرصت های اقتصادی وجود ندارد.

تنها امسال در حدود ٨٠٠،٠٠٠ تن از کشورهای مختلف به اروپا سرازیر شدند که چهار برابر سال ٢٠١۴ تخمین می شود. این مطلب را یک منبع سازمان مهاجرت جهان یاد آور شد.

ایتالیا و یونان از جمله کشورهایست که نزد مهاجرین مرغوب می باشد.

بسیاری از کسانی که به ایتالیا سرازیرشده اند از اریتیریا، نایجریا، سومالیا، سودان و سایر جاها می باشند، و تعداد این مردم امسال به ١۴٠ هزار تن میرسد.

امسال بیشتر از ٣۴٠٠ تن در جریان عبور به اروپا جانهای شان را از دست دادند. چهارشنبه حد اقل ١۴ تن وقتی از منطقه ای در شمال ترکیه به یونان در حرکت بودند جان باختند.

دفتر حمایت اتحادیه اروپایی از پناهندگان سیاسی دراین قاره که مقر آن در مالتا است سه شنبه گفت که این دفتر چنان سرریزه شده است که بررسی قضایای فعلی یکسال وقت را خواهد گرفت آنهم در صورتی که تازه واردین به این جا مراجعه نکنند.

مشکلات بررسی قضایا

این دفتر اعلام کرده است که ٨٠٠ هزار قضیه تا سپتمبر درنزد شان منتظر بررسی حفاظت بین المللی بررسی ناشده باقی مانده است.

این دفترافزود که از هرسه مهاجریکی آن حد اقل برای سه ماه برای بررسی قضیه ا‍ش انتظار کشیده است. در عین حال ٢٠٠ هزار دیگر حد اقل شش ماه یا بیشتر از آڼ منتظرباقی مانده است.

کمبود کارمندان یکی از مشکلات است چون تقاضایی که این دفتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی برای کارمندان بیشترکرده است حتی نیمی از آن نیز که باید بررسی پناهندگان سیاسی را انجام بدهند، هنوز پوره نشده است.

در حالی که احساسات ضد مهاجران در قاره اروپا روبه افزایش می باشد، سلووینیا، یک عضو اتحادیه اروپایی چهارشنبه به بلند کردن جالی با سیم خاردار در سرحدش با کروشیا آغاز کرد.

میرو سیرار، صدراعظم کشور گفت کشورش سرحدات خودرا نمی بندد، بلکه موانعی ایجاد می شود تا مهاجران به صوب مجرای عبوری درسرحدات رهنمونی شوند.

به هزاران مهاجر روز مره از سوریه و افغانستان به یونان سرازیر می شوند و بعدا ازطریق بالقان به اروپای غربی می روند. ایتالیا نیز با مهاجران آسیایی و افریقایی انباشته شده است.

XS
SM
MD
LG