لینک های دسترسی

گسترش دامنۀ بحران غذایی در جهان


گسترش دامنۀ بحران غذایی در جهان

ادارۀ مواد غذایی و زراعت ملل متحد (FAO) میگوید 22 کشور در سراسر جهان از گرسنگی بی نهایت زیاد، رنج میبرند.

مقامات FAO بروز چهار شنبه گفتند که آفات طبیعی، منازعات، و ادارات ضعیف، اسباب بحران غذایی گسترده در این کشور ها میباشد.

در نتیجه، میلیون ها تن سالیان متمادی است که با فاقگی مزمن و عدم امنیت غذایی به سر میبرند.

از جمله، 17 کشور در افریقا واقع میباشد. کشور های دستخوش منازعات، مانند افغانستان و عراق، نیز در این فهرست شامل اند.

کشور هایی که فقر گسترده را تجربه میکنند، آن ممالکی هستند که برای هشت سال ویا اضافه تر از آن، بیش از 10 در صد مایحتاج خود را از طریق مساعدت های بشردوستانه در یافت نموده اند.

سازمان مواد غذایی و زراعت ملل متحد گفت که به منظور در هم شکستن این روش، کمک به کشور های متذکره باید به صوب راه حل های دراز مدت سوق داده شده و ظرفیت تولیدی آنها بلند برده شود.

XS
SM
MD
LG