لینک های دسترسی

در فلم مستند مزرعه شوم:
نشانه های وجود دارد که افغانستان از تاریکی بیرون شده و بسوی دموکراسی گام نهاده است. اما اینکشور هنوز از داخل به محاصره میباشد: جنگ با شورشیان طالب، فساد شدید اداری، افزایش رقم اعتیاد در بین زنان و اطفال، و رونق تجارت غیرقانونی چندین میلیارد دالری مواد مخدر. اینها همه در فلم مستند جدید: مزرعه شوم که آنرا در هفت بخش درین ضفحه میتوانیذ بیبینید.

قسمت اول: افغانستان در حالت محاصره -پیاده شدن دموکراسی نوین در کشور و مبارزه با طالبان، افراطیت، فساد اداری، اعتیاد و تجارت مواد مخدر.

بیبنید!

قسمت دوم:آغاز معضله کوکنار - جنگ، از بین رفتن اقتصاد، مهاجرت و فقدان معیشت بدیل.

بیبنید!

قسمت سوم:برنامه امحای کشت خشخاش -مشکل درکجاست؟ آیا برنامه معیشت بدیل کامیاب است؟ کامره های صدای امریکا ترین کوت، مرکز ولایت اروزگان را که یک مرکز قوی طالبان است، نشان میدهد.

بیبنید!

قسمت چهارم:جریان مبارزه با مواد مخدر در ٢٠٠۴ در ننگرهار- موفقیت یا عدم موفقیت؟ تاجران مواد مخدر چه بدست میاورند؟

بیبنید!

قسمت پنجم:تولید هیروین در کارخانه های مواد مخدر در بدخشان و معضله فساد اداري در افغانستان.

بیبنید!

قسمت ششم: بیش از صد هزار افغان معتاد تریاک اند - چه تعداد معتاد هیروین میباشند؟ آیا دادن تریاک به اطفال کار درست است؟

بیبنید!

قسمت هفتم:مواد مخدر تمام جهان را با خطر مواجه ساخته. آیا راه حل کار رویی تدارک است و یا تقاضا است؟ و یا برای جلوگیری راه های دیگر نیز وجود دارند؟

بیبنید!

XS
SM
MD
LG