لینک های دسترسی

بحث روی تمویل آموزش قوای مسلح افغانستان


بحث روی تمویل آموزش قوای مسلح افغانستان

دپلومات های فرانسوی گفته اند که قدرت های جهان باید در تأمین هزینۀ آموزش قوای امنیتی افغان بعد از خروج قوای خارجی در سال 2014 سهیم باشند.

منابع فرانسوی گفته اند توقع آنها از کنفرانس بن و کنفرانس شیکاگو در سال آینده تمویل مصرف سالانه 12 میلیارد دالر قوای امنیتی افغان می باشد.

ایالات متحده مبلغ تقریباً 12 میلیارد دالر را طی سال گذشته در تجهیز و آموزش قوای امنیتی افغان مصرف کرده است.

مقامات فرانسوی گفته اند که با در نظرداشت مشکلات مالی در فرانسه و اقتصادی در اورپا، تمویل هرگونه برنامه نیاز به بحث و تمرکز دارد.

XS
SM
MD
LG