لینک های دسترسی

ایشچی: اقامۀ دعوی لوی څارنوالی علیه دوستم برای من قناعت بخش است


احمد ایشچی میگوید که دوسیۀ مربوط به او و جنرال دوستم یک ماه پیش به محکمه محول و نخستین جلسۀ محکمه هم در عدم موجودیت جنرال دوستم در کابل برگزار شده است. او میگوید که اسناد اقامۀ دعوی لوی څارنوالی را دیده و برایش قناعت بخش است. واکنش تازۀ آقای ایشچی را در پیوند به قضیه اینجا دنبال کنید:

XS
SM
MD
LG