لینک های دسترسی

منع فعالیت یک حزب راست گرا در آلمان


یورش پولیس آلمان بردفتر حزب فوق العاده راست گرا با مفکوره های شبیه نازی

پولیس آلمان روز دوشنبه دفتر یک حزب فوق العاده راست گرا را منع قرار داد که مفکوره های شبیه نازی ها را با شکل جدید آن پذیرفته بود.

هجوم پولیس در شهر شرقی براندنبُرگ صورت گرفت و دفتر حزب مذکور را هدف قرار داد.

پولیس لوازم مربوط آن گروه را ضبط نمود و بعداً مانع فعالیت آن سازمان گردید که گفته میشود حدود ۵۰ عضو داشت.

از سال ۱۹۹۵ این ششمین گروه راست گرا در براندنبُرگ است که فعالیت آن منع میشود.

XS
SM
MD
LG