لینک های دسترسی

تشدید تدابیر امنیتی در آلمان


تشدید تدابیر امنیتی در آلمان

آلمان هشداریۀ جدید دهشت افگنی را صادر نمود که به گفتۀ وزارت داخلۀ آن کشور نشانه های مؤثقی در دست دارند که حملات دهشت افگنی علیه آن کشور در ختم ماه نوامبر طرح شده است.

تامس مایزیری، وزیر داخلۀ آلمان به روز چهارشنبه در برلین گفت ارزیابی هایِ فعلی احتمال خطر، به معنی ازدیاد حضور پولیس، خصوصاً در میدان های هوایی تا نشر اعلامیۀ بعدی خواهد بود.

وی در مورد آنچه "وضع جدید امنیتی در آلمان" خوانده شده، صحبت نموده، از معلوماتی حکایت کرد که از جانب کشور نامشخص دریافت نموده اند. او مشخص نساخت که حمله در کدام منطقه صورت خواهد گرفت.

قسمت های اعظم اروپایی غربی، به شمول آلمان، از اواخر ماه گذشته با حالت شدید تدابیر امنیتی قرار دارند. این تغیر بعد از دریافت محموله های بم در دو طیارۀ رونما گردید که به صوب ایالات متحده در حرکت بودند.

XS
SM
MD
LG