لینک های دسترسی

Breaking News

رشد طبابت یونانی در ننگرهار


حکیم اقبال سِنگ طبیب یونانی در شهر جلال آباد

داکتر اقبال سِنگ يک حکيم طبابت يونانى درشهر جلال آباد ميگويد که از ده سال به اينطرف به صفت يک حکيم مصروف کار بوده و اين علم را ازپدرش آموخته است.

اقبال سنِگ ميگويد در مقایسه به سالهاى گذشته طبابت شان بهبود يافته ومريضان که درکشورهاى همسايه تداوى ميشوند نيز به اينها مراجعه نموده و دواى مورد نياز شان را به دست مى آورند.

به گفته اى اقبال سِنگ عقيده اى مردم به طبابت يونانى بيشتر شده است.

حکيم رحمت شاه يک حکيم ديگر است که ازمدت ده سال به اينطرف درننگرهار مصروف کاراست.

وى ميگويد اين علم را در پاکستان آموخته و دواهاى را که به مريضان ميدهد اکثر آن ترکيبى است که خود شان درجلال آباد ميسازند.

رشد طبابت یونانی در ننگرهار
رشد طبابت یونانی در ننگرهار

وى همچنان علاوه مینماید، مريضان که غرض تشخيص مرض شان به کشور پاکستان رفته اند نيز به وى مراجعه نموده اند.

هرچند ننگرهار يک ولايت پيشرفته درعرصۀ علم ودانش به خصوص طبابت بوده وشمار زيادى ازدوکتوران طب دراين ولايت مصروف کار هستند، اما همين اکنون مردم اين ولايت و ولايات همجوار آن ازطبابت يونانى استفاده مينمايند.

حضرت الله يک جوان است که درکنار اقبال سنگ نشسته و مشکل صحی اشرا با سنگ در میان میگذاشت به صداى امريکا گفت:

وى ازولسوالى سرخرود نزد اين حکيم آمده است. حدود سه سال ميشود که غرض تشخيص مرض به حکيم ها مراجعه نموده است. وى ميگويد که معالجه اى اين حکيم ها به مردم ارزانتر تمام شده و ادويه انها نيز تاثيرگذار است،

درگذشته ها اکثريت اين حکيم ها را پيروان مذهب سک تشکيل ميداد اما حال حد اقل ۵۰ تن ازحکيم های مسلمان نيزمصروف طبابت یونانی میباشند.

XS
SM
MD
LG