لینک های دسترسی

صلاحیت های شورا های ولایتی در افغانستان "بیشتر" میگردد


مقامات حکومت افغانستان میگویند صلاحیت های شورا های ولایتی را افزایش میدهند.

اداره ارگان های محلی حکومت افغانستان نشست سه روزه را با شرکت نماینده گان شورا های ولایتی هشت ولایت کشور به منظور معرفی پلان واستراتیژی جدید اداره ارگان های محلی در کشور فعالیت های شورا های ولایتی و نقش و طرزالعمل این شورا ها را در افغانستان، در کابل بر گذار نمود.

در این نشست سه روزه که زیر نام " نمایندگی بهتر" دایر شده است نماینده گان ولایات دایکندی هرات قندهار سرپل غور تخار سمنگان وپکتیکا شرکت دارند هدف ازان افزایش صلاحیت های شورا های ولایتی به هدف نظارت درست از کار کرد های حکومت ومشوره دادن به مقامات محلی در ولایات وولسوالی ها در سراسر افغانستان خوانده شده است.

غلام جیلانی پوپل رییس اداره ارگان های محلی بروزشنبه در کابل گفت این اقدامات پس ان صورت میگیرد که صلاحیت های قوا اجراییه درافغانستان افزایش یافت وتصمیم گرفته شد تا نقش شورا های ولایتی نیز قوی تر گردد.

اقای پوپل میگوید به منظور پیشرفت مسایل اقتصادی واجتماعی ضرورت بود تا صلاحیت های لازم رادر اختیار ارگان های محلی در ولایات قرار بدهیم.

آقای پوپل گفت براساس پلان های جدید ارگان های محلی برخی صلاحیت های دیگری که در گذشته در اختیار شورا های ولایتی قرار نداشت بر اساس پلان های جدید در اختیار انها قرار داده خواهد شد.

غلام جیلانی پوپل رییس اداره ارگان های محلی گفت پس از این نقش شورا های ولایتی نظارتی بوده وبرعلاوه والیان تمامی مقامات محلی مکلف اند تا در اخیر هر ماه گزارشاتی کاری شان را به شورا های ولایتی ارایه بدارند

اما برخی از اعضا شورا های ولایتی بدین باور اند که در حال حاضر نقش انها نمایشی بوده ومقامات ولایتی ومحلی به مصوبات ومشوره های انها ارزشی قایل نمیباشند

نجیب الله خالقیاریکی از شرکت کننده گان این اجلاس و معاون شورای ولایتی ولایت تخارازکار کرد های حکومت مرکزی وولایتی انتقاد نموده میگوید که برای انها صلاحیت ها واختیارات کمتری در نظر گرفته شده است .

اما غلام جیلانی پوپل رییس اداره ارگان های محلی میگوید قانون برای اعضا شوراهای ولایتی صلاحیت قانون گذاری را که از صلاحیت ولسی جرگه میباشد نداده است .

رئیس اداره ارگان های محلی افغانستان نقش اعضای شورا های ولایتی رادر تقویت پروسه صلح و نزدیک ساختن وادغام مجدد مخالفان دولت ارزنده خواند.

این چارمین اجلاس نماینده گان شورا های ولایتی به منظور دریافت راه حل برای حکومت داری خوب ونمایندگی بهتر در ولایات ولسوالی های این کشور میباشد.

جامعه جهانی همواره ازحکومت افغانستان خواسته است تا تلاش های بیشتری را به منظورراه اندازی حکومت داری خوب دراین کشور به خرچ بدهد اما تا هنوز این تلاش ها نتیجه چندانی ببار نیاورده است.

XS
SM
MD
LG