لینک های دسترسی

Breaking News

سپینا بیفیدا شدید ترین شکل سوتشکلات ولادی


سپینا بیفیدا شدید ترین شکل سوتشکلات ولادی

سپینا بیفیدا، یکی از معمول ترین و سخت ترین شکل سؤ تشکلات ولادی میباشد.

سه سال قبل، جوش تولبو کوچک به مشکلات زیادی فزیکی در زندگی مواجه بود. والدین وی مک کی و لیندا تولبو، پیش از آنکه جوش به دنیا بیاید، میدانستند که به مرض "Myelomeningocele" که شدید ترین شکل سوتشکل ولادی را تشکیل میدهد، مبتلا میباشد. لیندا مادر جوش میگوید که داکتر معالج وی برای اولین بار این مطلب را به وی بازگویی نموده بود. وی میگوید:

"وی در پهلوی من نشسته و گفت که پسرم سپینا بیفیدا و هایدروسیفالوس که "در آن مایع در داخل دماغ تجمع مینماید، دارد."

جدی ترین شکل سپینا بیفیدا به آن حالتی گفته میشود که نخاع شوکی از راه یک منفذ یا سوراخ در طول ستون فقرات برآمدگی داشته باشد.

وضیعت جنین طبیعتاً در دوران حمل توسط معاینۀ التراسوند و سایر معاینات پیشرفتۀ طبی تشخیص شده میتواند. هشت روز بعد داکتر یک آلۀ موازی را در سر طفل جاگذاری نمود تا به واسطۀ آن مایع داخل دماغ کاهش یابد. تا حال هشت مراتبه ستون فقرات و پشت جوش کوچک تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

جوش اکنون سه سال دارد و همراه با وسیلۀ که در راه رفتن کمک میکند، راه میرود. مادرش میگوید، یک مادریکه طفلش به سپینا بوفیدا مبتلا بود برایم گفت که جوش را به طریقۀ تداوی نمایم که وی برادرش را تحت تداوی قرار داده بود.

مادرش میگوید:

" ما جوش را درهیچ کاری کمک نمیکنیم، مگر اینکه واقعاً به کمک ضرورت داشته باشد. ما با وی آنچنانی برخورد مینماییم که مانند یک طفل نارمل برخورد صورت میگیرد."

عملیات های جراحی جنین سابقۀ 30 ساله دارد که در آن سؤ تشکلات ولادی را عمل جراحی مینمایند.

دانشمندان اطفال را بعد از گذشت یک سال تحت بررسی قرار دادند و دیدند که تعدادی کمی از اطفال که در رحم مادر تحت عمل جراحی قرار گرفته اند در مقایسه با آنهاییکه انتظار کشیده اند تا بعد از ولادت تحت عمل جراحی قرار گیرند، به آلۀ کمکی یا شنت ضرورت پیدا مینمایند.

دیده شده که انکشاف دماغی و فعالیت های سیستم حرکی این اطفال در سن دونیم سالگی پیشرفت نموده است.

داکتر کاترین سپونگ از انستیتوت ملی صحت طفل و انکشاف بشری میگوید :

" در گروه اطفالیکه در زمان داخل رحمی تحت عملیات قرار گرفته اند، 40 درصد مریضان توانایی راه رفتن را به صورت مستقلانه راه بروند، درحالیکه تنها 21 درصد مریضان که بعد از عملیات جراحی شده اند، میتوانستند راه بروند."

وی میافزاید که حد اقل یک سوم مریضان به فتق نخاع شوکی یا برآمدگی مایع نخاع شوکی در طول مجرای ستون فقرات دچار نمیگردند.

این سؤتشکلات نخاع شوکی 300 تا 400 هزار طفل نوزاد را ماووف مینماید. کسانیکه به این مرض دچار میباشند اکثراً به معیوبیت های عمری، به شمول فلج، مشکلات کیسۀ صفرا و مثانه و موجودیت مایع در دماغ روبرو میباشند.

داکتر کاترین علاوه میکند که وی هیچگاهی مادران را به عملیات فرا نمیخواند اما همینقدر میگوید که داکتران در شفاخانه ها از تجارب زیادی برخوردار میباشند که میتوانند مادر و طفل را کمک نمایند.

XS
SM
MD
LG