لینک های دسترسی

رفع ممنوعیت صندوق وجهی بین المللی بر دولت افغانستان


رفع ممنوعیت صندوق وجهی بین المللی بر دولت افغانستان

مقامات افغان می گویند که گروه بحران کابل بانک بازگردیده، و صندق وجهی بین المللی پول یا 'آی ام اف' ممنوعیت کمک های جهانی را برای دولت افغانستان رفع نموده است .

صندوق وجهی بین المللی یا ای ، ام ، اف که سه ماه قبل کمک های جهانی را برای بازسازی افغانستان به دلیل عدم پیشرفت حل بحران کابل بانک به تعویق انداخته بود، دوباره به کمکهایش تعهد کرده است.

مسوولین وزارت مالیه افغانستان می گویند، پیشرفت ها در مسئله حل بحران کابل بانک و سفر محمد عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان به امریکا جهت اشتراک دراجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی انجام شد، صندوق وجهی بین المللی پذیرفت که کمک های خود را به افغانستان از سر می گیرد.

کارشناسان امور اقتصادی، خبر رفع ممنوعیت کمک های جهانی از طریق ای ام اف را یک خبر خوش برای افغانستان می دانند و در ضمن می گویند دلیل رفع ممنوعیت از طرف صندوق وجهی بین المللی، پیدا شدن چهار صد میلیون دالر امریکایی، کابل بانک در نتیجه بررسی های اخیر می باشد، به این دلیل حجم بحران کاهش یافته و اوضاع از حالت رکود خارج گردیده است.

آذرخش حافظی کارشناس مسایل اقتصادی میگوید "اشخاص که قروض خویش را نمی پذیرفتند در نتیجه ارائه اسناد و مدارک که توسط افراد کلیدی کابل بانک در اختیار گروه بررسی کابل بانک قرار گرفته است به قروض خویش اعتراف نموده اند."

آذرخش حافظی به ادامه گفت که به دلیل پیشرفت در تحقیقات بحران کابل بانک، شیرخان فرنود و خیل الله فیروزی به ضمانت از توقیف آزاده گردیده اند، ولی در صورت ضرورت تحقیقات از ایشان صورت میگیرد.

XS
SM
MD
LG