لینک های دسترسی

Breaking News

‌تقاضای صدراعظم هند از 'هزاری' برای ختم اعتصاب غذایی


‌تقاضای صدراعظم هند از 'هزاری' برای ختم اعتصاب غذایی

من موهن سینگ، صدراعظم هند از انا هزاری، که علیه فساد اداری دست به اعتصاب غذایی زده است تقاضا نمود تا به این اعتصاب خاتمه دهد.

صدراعظ هند به پارلمان پیشنهاد نمود تا به تقاضا های وی که به یک وقفه مواجه شده بود، توجه نمایند. آقای سینگ تحت ایراد بیانیه در 'لوک سبا' یا مجلس سفلای پارلمان هند گفت که هزاری به حیث تجسمی از ناراحتی و نگرانی مردمی که علیه فساد اداری مبارزه می کنند، ظهور نموده است.

صدراعظم هند گفت "حیات وی بسیار ارزش دارد و به همین دلیل من از آقای انا هزاری خواهش می کنم تا به این روزه خود خاتمه بخشد. ما راه های موثری را برای تصویب لایحه جنلوک پل و در کنار آن نسخه حکومتی ودیگر لوایح پیشنهادی خانم ارونا روی، و داکتر جی پراکاش نراین را پیدا خواهیم نمود. تمام این مفکوره ها و پیشنهادات باید مورد بحث قرار گرفته و بهترین و موثر ترین لایحۀ که بتواند معضله فساد اداری را حل نماید، انتخاب خواهد شد."

آقای سینگ از این مبارز ۷۰ ساله که پایداری در مبارزه اش منجر به یک حرکت بزرگ مردمی علیه حکومت فدرال در ناکامی در مبارزه با فساد شد، ستایش نموده گفت من از تمام اعضای پارلمان تقاضا می نمایم تا همه از آقای انا هزاری خواهش کنند که هدف وی مورد توجه ما قرار گرفته است.

وضع صحی آقای هزاری روز به روز وخیم تر شده می رود و این حکومت را مجبور خواهد ساخت تا به زور به وی غذا بدهند. حرکتی که شاید منجر به مظاهرات بیشتر مردم علیه حکومت گردد.

XS
SM
MD
LG