لینک های دسترسی

احتجاج گستردۀ اتحادیه کارگران در هند


میلیون ها کارگر احتجاج کننده روز سه شنبه قسمت های هند را زمانی فلج ساختند که علیه افزایش قیم و پالیسی های ظاهراً ضد کارگران احتجاج نمودند.

اتحادیه های تجارت چپ گراه، این احتجاجات را در ایالات بنگال غربی و کرالا رهبری نموده، مکاتب، دکان ها و بانک ها را مسدود ساخته، و پرواز ها را نیز مختل نمودند.

در حدود یک میلیون کارمندان بانک در ایالت های تحت اقتدار احزاب کمونستی علیه بانک های خصوصی و سرمایه گذاری خارجی احتجاج نمودند.

این تظاهرات دو ماه بعد از احتجاج احزاب عمدۀ مخالف علیه افزایش قیم صورت گرفت که منجر به فلج شدن امور در مناطق مختلف شده بود.

طی ماه های اخیر تورم پولی در هند افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG