لینک های دسترسی

Breaking News

اشتیاق بی پیشنۀ زنان هندی به رأیدهی


اشتراک زنان و جوانان در انتخابات پارلمانی امسال هند بی پیشینه خوانده شده است.
دلیل این افزایش بی سابقه، علاقمندی این طبقه به بهبودی زندگی خود و خانوادگی شان می باشد.

وقتی رانجانا کماری، فعال امور زنان به قریه اش در اتراپرادیش برای دادن رای رفت تفاوتی را مشاهده کرد که می گوید "زنانی را دیدم که به مرکز رای گیری پیاده در حرکت بودند، آنها ساریهای زیبایی پوشیده و شادمان به نظر می رسیدند.

این منظره قبلا مشاهده نشده بود چون خشونت و تهدید سبب گردیده بود تا مردم هراس داشته باشند."

اشتراک بیشتر زنان و جوانان در انتخابات کنونی سبب شده است که تعداد رای دهندگان ١١٠ میلیون بیش از انتخابات ٢٠٠٩ باشد.

از جمله ٥۴٣ حوزه پارلمانی در ۴٣٨ آن که در مرحله کنونی شامل انتخابات اند، اشتراک مردم ٦٦ درصد بوده که نسبت به هرانتخابات دیگر رقم درشت تری را نشان میدهد.

آگاهی دهی مردم

کمیسیون انتخابات این اشتراک وسیعتر را مربوط به راه اندازی برنامه آگاهی دهی دانسته است. اکشایا روت، رئیس کمیسیون مبارزات انتخاباتی می گوید که آنها بالای قطع رابطه جوانان و خلای جنسی تمرکز کرده اند.

اکشیا روت می گوید "فکر من ٩٠٠٠ نماینده را برای پوهنتونها و موسسات عالی تحصیلی دخیل ساختیم، تا همه بتوانند ثبت نام کنند و برای رای دادن بیرون بیایند. ما مبارزات مخصوص زنان را داشته ایم."

نتایج مشهود است زیرا در چند ایالت زنان بیشتر از مردان دررای گیری شرکت ورزیدند.
آقای کماری می گوید "در سرتاسر کشور امیال زنان درحال فزونی گرفتن است، نه تنها برای تعلیم و تربیه برای اطفال شان بلکه برای زندگی بهتر، درپهلوی آن آنها تمایل سیاسی نیز افزایش یافته است."

درعین حال، بسیاری از ناظران می گویند که دخالت سیاسی نه تنها علامه دموکراسی موج خیز است، بلکه نتیجه مبارزات انتخاباتی فوق العاده قطبی می باشد.

موقف احزاب و نامزدان

نارندرا مودی، نامزد صدارت عظمی از حزب مخالف ملی گرای هندو رهبری مبارزات انتخاباتی بدون محدودیت را جهت گرفتن قدرت رهبری می کند. او انکشاف را دربرنامه کاری خود قرار داده است، اما در میان مخالفین و حتی طرفداران وی، او متهم به انشقاق دانسته می شود.

حزب حاکم کانگرس، که می خواهد از باخت جلوگیری کند، مودی را تهدیدی به نظام غیرمذهبی در هند عنوان می کند.

ناظران سیاسی می گویند این اولین باریست که رای دادن به یک مود مبدل شده است، نه تنها در میان جوانان بلکه در میان دهاتیان، مردمان طبقه متوسط که قبلا در برابر رای دهی خیلی زیاد بی تفاوت بودند. گرفتن عکس با انگشتان رنگ آلود و نشر آن در فیسبوک و تویتر بعد از هر دوره رای دهی نمایانگر این وضع است.

با اینکه این حزب "عام آدمی" در سطح ملی نمی تواند از حمایت توده های مردم برخوردارباشد، اما کمک کرد تا هزاران رای دهنده بیرون شوند و پیغامی را حمل کنند که مردم عام نیزدر تغیرنظام می توانند سهم داشته باشند.

برای رای دهنده هر انگیزه ایکه باشد اما برای کمسیون انتخابات، اشتراک زیاد رای دهندگان در انتخابات باعث رضایت خاطر می باشد. این کمسیون امیدوار است وقتی در ١٢ می آخرین رای ها به صندوقها ریخته میشود، درهند تعداد رای دهندگان ریکاردی را قایم کند.
XS
SM
MD
LG