لینک های دسترسی

انتل در آستانۀ یک شگفتی بزرگ تکنالوژی


شرکت های مولد تکنالوژی عالی در صدد ایجاد نسل جدیدی از محصولاتی اند که توانایی راندن موتر، خریداری ضروریات روزمره و حتا مراقبت از کودکان را داشته باشد.

یک واسطۀ تخیلی راننده یی را نشان می دهد که مغز او توسط آلات حساس (سنسرها) نظارت شده وحرکات چشم او توسط یک کمره ثبت می شود تا پی برده شود که راننده موصوف تا چه حد در وقت رانندگی دقت به خرج می دهد.

جستن راتنر، یکی از دانشمندان سابقه دار در لابراتوار انتل می گوید که این نوع وسایل رانندگی را بی خطرتر می سازد. او می گوید " ما می سنجیم که در یک موقف خاص، حینیکه موترمی رانید یا زمانیکه رانندگی می کنید و در عین حال یک پیام کتبی می فرستید به کدام اندازه از مغز شما مصروف کار است."

راتنر می گوید که رانندگی به هرسرعتی که باشد بازهم مصوون نیست مگر این که در موترتجربوی بدون رانندۀ گوگل سوار باشید. گوگل یکی از شرکت هایی است که از محدوده تکنالوژی فراتر رفته و در چندین ایالت امریکا به شمول کالیفورنیا موترهای خود کار را امتحان می کند.

سالها بکار است تا چنین تکنالوژی در دسترس عامه قرار گیرد، هرچند که امروزه شرکت های موترسازی از آلات حساس و کمره ها برای نظارت از وضعیت ترافیک کار می گیرند تا رانندگان را از حالات خطرناک در امان نگه دارند.

راتنر به تکنالوژی مورد آزمایش شرکت انتل اشاره می کند که در آن موترها در جاده ها بصورت الکترونیکی با هم دیگر ارتباط قایم می کنند طوریکه به راننده موتر پشت سر تفهیم می شود که موتر جلوی چی می خواهد انجام دهد.

به این مفهوم که هرگاه موترجلوی بخواهد مسیرجدیدی را اختیارکند یا سرعتش را کم کند، در صفحه پیشروی موتر پشت سر علامت احتیاط روشن می شود.

نسل جدید تکنالوژی

درآینده ها ممکن به بردن کمپیوتر خود به جایی احتیاجی نداشته باشیم و ممکن بتوانیم بالای یک میز یا سطح دیگر ماشینی را بخود متصور بسازیم.

در بازار ها، در داخل محصولات، آلات حساس و چپ های کمپیوتری جابجا می شود که خریدار با وسیله یی که در دسترس دارد می تواند موقعیت این اشیا را تثبیت کند و یا این که اگر مواد خوراکی باشد، خریدار می داند که با این نوع محصول حساسیت دارد یا خیر.

همین اکنون از کمره ها و آلات حساس (سنسرها) برای مراقبت از کودکان استفاده می شود. شاید آلات مراقبتی پیشرفته تری به وجود آید که صحت کودکان و طبیعت شان را نیز مراقبت نماید.

کارتهای امنیتی کارگران در سالهای آینده در داخل خویش کمپیوترهای خواهد داشت چنانچه نمونه های آن درین جا نیز به نمایش گذاشته شده است. وقتی کارت وسیله درک کننده را لمس می کند یک صحفه کوچک تلویزیونی باز می شود.

پال شمتز از لابراتوارهای انتل می گوید که اکنون با برنامه های کمپیوتری، شناسایی امنیتی چهره آسانتر و دقیقتر می شود. او می افزاید که یک وسیله ساده مانند تلیفون موبایل می تواند به چندین درجه امنیت را تامین کند. درین وسیله از برنامۀ شناسایی چهره و سایر وسیله های حفاظتی کارگرفته شده می تواند.

شمتز می گوید شفری ساختن معلومات می تواند تکنالوژی های عالی را از دسترس دیگران در امان نگه دارد. باریکی خیلی مهم در این وسایل و سیستم ها این است که دانسته شود مردم چه می خواهند و راه حلی برای فراهم ساختن آن چه است.

جستین راتنر می گوید یک چیز درین جهان تکنالوژی یقینی می باشد و آن اینست که پیشرفت متداوم انکشاف تکنالوژی چپ است که می تواند ایجاد تمام وسایل و خدمات دیگر را ممکن می سازد.

راتنر می گوید آنچه را تکنالوژی جدید با خود دارد نگرانی است که مردم در مورد محرم بودن و حفظ معلومات شخصی شان دارند که انرا شرکت انتل خیلی جدی می گیرد. او می افزاید بلند رفتن ظرفیت کمپیوتری از طرق تخیلی آن همین اکنون زندگی مارا تغیر می دهد واین تغیرات در آینده بیشتر برازنده خواهد بود.
XS
SM
MD
LG