لینک های دسترسی

برکناری سه وزیر در ایران


برکناری سه وزیر در ایران

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سه وزیر کابینۀ خویش را برکنار ساخت.

ایسنا آژانس خبررسانی دولتی ایران مشعر است که رئیس جمهور ایران وزرای نفت، معادن و امور اجتماعی را به روز شنبه برکنار نمود.

به نقل از ایسنا، برکناری وزرأ بخشی از تشکیل مجدد کابینه است که از آقای احمدی نژاد خواسته شده بود تا تعداد وزرأ را از ۲۱ به ۱۷ کاهش دهد.

طبق یک خبر دیگر ، ایران تحمیل حکم محکمه را به تعویق انداخته است که طبق آن مردی که چشمان یک زن را با اسید کور نموده بود، باید عین مجازات را متقبل میشد.

رسانه های رسمی ایران از مقامات قضاییۀ آن کشور نقل نموده که میگویند، مجازات مجید موحدی برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است.

زنی که توسط مجید موحدی مورد حمله قرار گرفته است، خواهان عین مجازات گردیده و میخواهد در مقابل چشمان وی، چشمان مجید موحدی نیز از وی گرفته شود.

مجید اعتراف نموده که وی در سال ۲۰۰۴ زمانی به چهرۀ این زن اسید پاشید که وی پیشنهاد ازدواج با مجید را رد نمود.

گروه حقوق بشر سازمان عفو بین المللی به روز جمعه از ایران خواست تا مجازاتِی را که این گروه "ظالمانه" خوانده است ، تطبیق ننماید.

XS
SM
MD
LG