لینک های دسترسی

اشتراک مجدد احمدی نژاد در مذاکرات کابینه ایران


اشتراک مجدد احمدی نژاد در مذاکرات کابینه ایران

محمود احمدی نژاد به تحریم اشتراک در مذاکرت کابینه خاتمه داد که بیانگر خاتمه بخشیدن به منازعه قدرت با رهبر ارشد ایران می باشد.

مطبوعات دولتی گفت آقای احمدی نژاد به روز یکشنبه در مذاکرات کابینه اشتراک نموده در حالیکه در دو مذاکرات قبلی اشتراک ننموده بود.

ارتباط بین رئیس جمهور ایران و آیت اله علی خامنهٌ دو هفته قبل زمانی کشیده شد که رئیس جمهور، وزیر استخبارات را بر طرف نمود.

رهبر ارشد ایران بر علیه تصمیم احمدی نژاد رای داده بود.

تلویزیون دولتی ایران خبر داد که آیت اله علی خامنهٌ به حیدر مصلحی وزیر استخبارات هدایت داد تا به وظیفه اش ادامه دهد.

گزارش های مطبوعاتی مشعر است که رئیس جمهور احمدی نژاد در مذاکرات روز یکشنبه کابینه، وفاداری اش را به رهبر ارشد ایران ابراز داشت.

XS
SM
MD
LG