لینک های دسترسی

آغاز کار مرکز عمدۀ ذروی ایران


آغاز کار مرکز عمدۀ ذروی ایران

تلویزیون حکومتی ایران گزارش میدهد که آن کشور از یورانیوم ساخته شده داخلی برای بار اول به روز یکشنبه در یک مرکز کلیدی برای برنامه ذروی اش استفاده نمود.

گزارش تلویزیون حکومتی میرساند که متخصصین از نوعی پودر یورانیوم در ان کشور که بنام کیک زرد یاد میشود در مرکز اصفهان استفاده نمودند.

این مواد در سال 1970 از کشور افریقای جنوبی خریده شده بود. این خبر یک روز قبل از مذاکرات مجوزه میان رییس مش اتحادیه اروپایی با مذاکره کنندۀ ارشد ایران در امور ذروی اتفاق می افتد که قرار است به روز دوشنبه در ژنیف صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG