لینک های دسترسی

ادامۀ احتجاجات و سرکوبی آن در ایران


ادامۀ احتجاجات و سرکوبی آن در ایران

تلویزیون دولتی ایران میگوید فعالین مخالف و حامیان حکومت در مراسم فاتحۀ محصلی درگیر شدند که در جریان تظاهرات ضد دولتی در آغاز هفتۀ جاری به قتل رسید.

تلویزیون دولتی ایران حاکیست که گروه های مخالف بروز چهارشنبه در پوهنتون تهران درگیر شدند.گفته میشود که قرار بود مراسم فاتحه صانع ژاله در آنجا برگزار شود. حکومت و مخالفین، همدیگر را به قتل ژاله متهم میکنند.

حکومت ایران میگوید رهبران احتجاجات در ایران باید مجازات شوند.

یکی از رهبران اصلاح طلب ایران که تظاهرات روز دوشنبه را سازماندهی نموده بود میگوید او از درخواست قانون گذاران مبنی بر مجازات مرگ برای مخالفین بیم ندارد. مهدی کروبی طی یک بیانیۀ از طریق وب سایتش گفت او حاضر است برای آوردن تغییر سیاسی در ایران هر قمیتی را بپردازد.

XS
SM
MD
LG