لینک های دسترسی

توانمندی تولید مواد ذروی ایران


توانمندی تولید مواد ذروی ایران

رییس ادارۀ پروگرام ذروی ایران می گوید آنکشور میتواند حالا لوله ها و ورقه های مواد سوخت را که برای کوره های ذروی ضرورت است ، تولید کند.

علی اکبر صالحی طی مصاحبۀ که روز شنبه منتشر شده به مطبوعات دولتی ایران گفت که ایران در شهر مرکزی اصفهان بنایی را اعمار کرده که در آن مواد سوخت ذروی تولید شده میتواند.

وی گفت:"پالیسی های کشور های غربی در مورد ایران باعث سرعت در دستاورد های ذروی ایران شده است."

توضیحات بیشتری در این مورد گزارش نشده است.

این انکشاف ، مساعی مبنی بر تبادلۀ مواد سوخت ذروی با ایران را مغلق خواهد ساخت.

این معامله برای نخستین بار بیش از یک سال قبل از جانب سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود که باید ایران یورانیوم خود را برای طی مراحل به خارج می فرستاد که از آن تهران میتوانست در کوره های تحقیقاتی خود استفاده کند.

این عملیۀ تبادلۀ مواد سوخت برای آن بود تا ذخیرۀ یورانیوم ایران کاهش داده شده و قابلیت تولید اسلحۀ ذروی آنکشور نیز کاهش یابد.

شماری از کشور های غربی مظنون اند که ایران میخواهد در خفا سلاح ذروی تولید کند. تهران میگوید فعالیتهای ذروی آن کشور ماهیت صلح جویانه دارد.

XS
SM
MD
LG