لینک های دسترسی

تاثیر نتیجه نشست ژنیو بر تجارت ایران


به دنبال آن که قدرت های غرب با ایران در مذاکرات ژنیو به توافق دست یافتند، قیمت نفت خام در بازار های بین المللی کاهش یافت. بر اساس موافقه ایکه در ژنیو صورت گرفت، در بدل تعلیق و کاهش برنامۀ غنی سازی هسته یی ایران، برخی از تعزیرات فلج کنندۀ اقتصادی از آنکشور برداشته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG