لینک های دسترسی

تلفات تازهٌ ناشی از بمگزاری انتحاری در عراق


پولیس عراق می گوید یک بمگزار انتحاری حد اقل پنج نفر را در بغداد کشته است. این تازه ترین حمله از جمله حملات خشونت بار یک هفته در عراق می باشد.

پولیس عراق می گوید یک بمگزار انتحاری حد اقل پنج نفر را در بغداد کشته است. این تازه ترین حمله از جمله حملات خشونت بار یک هفته در عراق می باشد.

مقامات می گویند حمله کننده به روز جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را بر یک مرکز تفتیش در (غزلیه)، منطقه اکثراً سنی مذهب ها ، رانده و به اثر آن در حدود بیست نفر در این حمله زخمی گردیده اند.

در این هفته، که مصادف به سالگرد وفات (موسی ال کدهیم) امام شیعیان بود، در اثر حملات بر زایرین شیعه مذهب، بیشتر از شصت نفر کشته شدند.

شورشیان پس از انتخابات بی نتیجهٌ ماه مارچ تا کنون به حملات شان افزایش بخشیده اند.

XS
SM
MD
LG