لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ دولت اسلامی در آستانۀ سقوط مالی


براساس یک تحلیل مشرح در مورد منابع عایداتی و بخش مالی گروۀ دولت اسلامی توسط مرکز بین المللی مطالعات افراطیت، مستقر در لندن و شرکت حسابداری موسوم به ارنست و ینگ ، سیستم تجارتی گروۀ تروریستی دولت اسلامی شکست خورده و این گروه احتمالأ بزودی از نظر مالی سقوط نماید.

گروۀ اسلامی اکثرا بحیث سرمایه دار ترین گروۀ تروریستی در بین سایر گروه ها بشمار میرفت. اما پیتر نیومن یکی از نویسندگان این گزارش میگوید این توصیف، دیگر در مورد این گروه صدق نمیکند.

وی میگوید:" گروۀ دولت اسلامی تنها یک گروۀ تروریستی نیست، این گروه شبیه یک دولت است. این بدین معنی است که این گروه مناطق تحت اشغال دارد، نفوس دارد و اکثر عواید آن از قلمرو های تحت اشغال این گروه بدست میاید. این گروۀ مالیات وضع مینماید، نفت استخراج میکند وهمچنان ملکیت های مردم را چور و چپاول نموده و یا از مردمی را که فرار نموده اند، ضبط مینماید.
این گروه تحقیقی میگوید از آنجاییکه عواید این گروه ار مناطق تحت اشغال آن بدست میاید، این گروۀ در حال ضعیف شدن است.

ائتلاف بین المللی متشکل از ۶۸ کشور برای مبارزه با گروۀ دولت اسلامی میگوید این گروه ۶۲ فیصد از مناطق تحت اشغالش را از سال ۲۰۱۴ بدینسو در عراق و ۳۰ فیصد از مناطق تحت کنترولش را در سوریه از دست داده است که این ارقام بلند است.

قوای عراقی با حمایت قوای ایالات متحده کنترول بخش شرقی موصل را دوباره بدست گرفته و انتظار میرود ظرف چند هفتۀ دیگر گروۀ دولت اسلامی را ازغرب موصل نیز خارج سازند.

پیتر نیومن از مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی مستقر در لندن میگوید:" گروۀ دولت اسلامی اکنون موصل را از دست میدهد که پایتخت خود خواندۀ تجارتی خلافت گروۀ دولت اسلامی است. لهذا منبع بیشترین مالیات این گروه نیز از بین میرود. از همین لحاظ است که ما نتیجه گیری مینماییم که شیوه و مدل تجارت گروۀ دولت اسلامی در حال سقوط است، این شیوه شکست خورده و بیشتر قادر به بقا نیست".

ماهیت این گروه قسمی است که یک تحلیل دقیق آن مشکل است. این گروه بیشتر در بازار های سیاه فعالیت داشته و معامله گری مینماید و اسناد تحریری بجا نمیگذارد.

اما شواهد حاکیست که عواید سالانۀ گروۀ دولت اسلامی به بیشتر از نصف کاهش یافته است. یعنی از ۱،۹ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۴ به حد اکثر ۸۷۰ میلیون دالر در سال گذشته پایین آمده است. نشانه هایی وجود ندارد که این گروپ منابع دیگری پیدا نموده باشد.

نیومن میگوید:" پیش بینی من اینست هر قدریکه مناطق تحت اشغال گروۀ دولت اسلامی کاهش یابد، این گروه به آن شیوه یی بر میگردد که قبل از کنترول یک منطقۀ تحت اشغال عمل میکرد و آن آغاز دو باره به قاچاق و اخاذی میباشد".

اما پیتر نیومن از مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی مستقر در لندن هوشدار میدهد که کاهش در عواید، توانایی این گروه را در اجرای حملات تروریستی خارج از مناطق تحت اشغال این گروه کم نخواهد ساخت.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احدعزیززاده

XS
SM
MD
LG