لینک های دسترسی

بررسی درخواست فلسطینیان توسط شورای امنیت


بررسی درخواست فلسطینیان توسط شورای امنیت

یک کمیتۀ شورای امنیت ملل متحد روز جمعه پشت در های بسته جلسه نمود تا درخواست فلسطینیان را برای دریافت عضویت کامل ملل متحد بررسی نماید.

ریاض منصور نمایندۀ فلسطینیان در ملل متحد خبر داد که کمیتۀ ملل متحد درخواست فلسطینیان را به خاطر تطابق با مقررات ملل متحد بررسی می کند که شامل داشتن یک حکومت رسمیت یافته می باشد:

"طوری به نظر می رسد که روند درخواستی اکنون به کمیتۀ تخنیکی راجع شده که آن کمیته جزییات درخواستی را مورد بررسی قرار خواهد داد."

شورای امنیت به روز چهارشنبه برای اولین بار درخواست فلسطینیان را به کمیتۀ مؤظف راجع ساخت.

فلسطینیان تلاش می کنند عضویت کامل ملل متحد را باوجود مخالفت اسرائیل و ایالات متحده بدست آورند.

فلسطینیان می گویند بعد از مؤفق نشدن تلاش مذاکرات صلح با اسرائیل، اکنون آنها به شکل یکجانبه تلاش می کنند عضویت ملل متحد را به حیث کشور مستقل به دست آورند.

XS
SM
MD
LG