لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ احتجاجات خشونت بار در ساحل عاج


عساکر طرفدار رئیس جمهور باگبو در جادۀ نزدیک قصر ریاست جمهوری گزمه مینمایند.

باشندگان شهر ابیجان در ساحل عاج در حالی شاهد واقعات خشونت بار بین حامیان دو رئیس جمهور رقیب میباشند که جامعۀ جهانی از هر دو جانب میخواهد حمله بر غیر نظامیان را توقف دهند.

شاهدان عینی روز یکشنبه از گلوله باری های پراگنده برای چهارمین روز در حالی خبر دادند که مخالفین آخرین تلاش را برای خلع لارنت بگبو رئیس جمهور برحال به خرچ میدهند.

قوای طرفدار السن واتارا روز پنجشنبه بعد از عملیات سرتاسری در ساحل عاج به شهر ابیجان رسیدند.

هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده روز یکشنبه طی بیانیۀ مطبوعاتی از آقای بگبو خواست تا قدرت را به واتارا واگذار کند.

او همچنان بر جنگجویان طرفدار اوتارا اصرار ورزید تا قوانین جنگ را احترام نموده، از حمله بر غیر نظامیان ابا ورزند.

XS
SM
MD
LG