لینک های دسترسی

اهمیت اعتماد سازی در افغانستان


یان کوبیش، نماینده سر منشی ملل متحد برای افغانستان

یان کوبیش: باوجود آزمون ها، افغانستان به جانب ترقی روانه است.

یان کوبیش، نماینده سر منشی ملل متحد برای افغانستان روز سه شنبه در شورای امنیت این سازمان گزارش و پیشنهادات خود را در مورد افغانستان ارائه کرد.

او گفت چنانیکه سه ماه قبل گزارش داده بود، افغانستان در یک مسیر مثبت در انتقال سیاسی و اقتصادی روانه میباشد و امروز باز هم این پیشرفت ها ادامه دارد.

آقای کوبیش یاد آور شد که این پیشرفت ها بدون آزمون ها و موانع نبوده و هزینه سنگین آنرا مردم افغانستان با از دست دادن حیات شان پرداخته اند.

یان کوبیش روی موجودیت عدم اطمینان به آینده بین مردم افغانستان صحبت کرده گفت که آنها به خوبی درک میکنند که برای حفظ حکومت و نیرو های امنیتی، افغانستان به حمایت بین المللی حداقل تا یک دهه دیگر نیز نیاز دارد.

نماینده ملل متحد در افغانستان با اشاره به موافقتنامه امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده گفت امضای این پیمان چهار چوب شراکت و ادامه مشارکت جامعه بین المللی در افغانستان را تامین میکند.

او گفت انتقال سیاسی عمده ترین اصل در اعتماد سازی برای آینده است او گفت یوناما با ادارات مرتبط به انتخابات و کاندیدان برای برگذاری یک انتخابات شفاف و قبول آرای مردم بدون جنجال برانگیزی کار میکند.

یان کوبیش همچنان گفت روابط منطقه ای افغانستان و نفش سازنده آن هم میتواند بهترین ضامن ثبات آینده و پایداری هم برای افغانستان و هم برای کشورهای همسایه آن باشد.

او گفت در صحبت با رهبران کشور های همسایه افغانستان، آنان نیز از یک آینده نا معلوم در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. این نگرانی ها از آن است که مبادا بعد از سال ۲۰۱۴ خالیگاهی در افغانستان بوجود آید و دوباره آن کشور را به سوی بی ثباتی سوق دهد.

یکی دیگر از موارد نگران کننده به گفته یان کوبیش، افزایش بی سابقه کشت خشخاش در افغانستان است. از جانبی هم با انتقال مسئوولیت های امنیتی به نیرو های افغان، نماینده ملل متحد در افغانستان گفت تلفات این نیرو ها و همچنان تلفات مردم ملکی هم بیشتر شده است که جداً مایه تشویش است.

یان کوبیش در شورای امنیت ملل متحد گفت معافیت از جرایم و عدم حساب دهی که در افغانستان وجود دارد یکی از دلایل خشونت ها است و این نگرانی با اعتماد سازی به نیرو های امنیتی و توسعه نقش قانون و سکتور عدلی میتواند سازنده باشد. نماینده ملل متحد از فساد اداری هم به عنوان یکی از آزمون هایی یاد کرد که باید روی آن کار شود.

آقای کوبیش گفت ملل متحد در افغانستان به همکاری دراز مدت در حمایت از نهاد های افغان و اولویت های افغانستان با هدف یک دولت فراگیر با ثبات و پایدار همچنان متعهد است.
XS
SM
MD
LG