لینک های دسترسی

Breaking News

اخلال روند احیای دستگاه ذروی جاپان در پی پس لرزه دوشنبه


تکان دومی زلزله درست یک ماه بعد ازان احساس گردید که زلزله ای به شدت نه درجه بوقوع پیوست.

مامورین اداره تحفظ ذروی جاپان گفتند که کارمندان را تاسیسات ذروی فوکوشیما که از یازدهم مارچ به این طرف تشعشعات از آن به خارج انتشار می یافت به طور موقت تخلیه کرده اند.

آنها گفته اند که برق سه واحد این تاسیسات قطع گردید، واین باعث شد که تزریق آب برای سرد سازی داخل کوره ها توقف کند، اما بعد ازیک ساعت برق این تاسیسات دوباره اعاده گردید. آنها گفتند که در اندازۀ تشعشعات کدام تفاوتی را مشاهده نکرده اند.

تکان دومی زلزله درست یک ماه بعد ازان احساس گردید که زلزله ای به شدت نه درجه بوقوع پیوست و سونامی را بوجود آورد که دراثر آن قصبات و دهات زیادی درسواحل شمال شرق جاپان تخریب گردیدند.

مقامات حکومت می گویند با آنکه تشعشعات حاصله از تاسیسات ذروی فوکوشیما کدام خطر آنی را پیش نمی آورد ولی دردراز مدت می تواند خطرات صحی را در پی داشته باشد. آنها اعلان کردند که می خواهند ساحات خالی از سکنه دراطراف دستگاه ذروی فوکوشیما را توسعه بخشند.

یوکیو ایدانو وزیر ارشد کابینۀ جاپان به روز دوشنبه سفارشات جدیدی رامنتشرساخت. اوگفت "من نمی توانم بگویم که میزان خطر صفراست ولی ممکن برای مردم محفوظ باشد تا محلات شان را ترک گویند."

ولی ایدانو خبرخوشی نیز با خود داشت. او گفت اکنون خطر تشعشعات وسیع به مراتب کمتر شده است.

XS
SM
MD
LG