لینک های دسترسی

دیدار تیم متخصصین اداره انرژی ذروی بین المللی از جاپان


دیدار تیم متخصصین اداره انرژی ذروی بین المللی از جاپان

یک تیم از متخصصین اداره انرژی اتمی بین المللی در این هفته از جاپان دیدن می نماید تا در قسمت پاک کاری ساحاتی کمک نماید که آلوده با تششعات ناشی از دستگاه های نیروی ذروی آن کشور می باشد.

یوکییا امانو، رئیس اداره انرژی اتمی بین المللی می گوید "در پاسخ به تقاضای حکومت جاپان، من تصمیم گرفتم تا یک تیم از متخصصین بین المللی را به جاپان بفرستم. هدف این ماموریت دریافت حقایق در مورد فعالیت های مربوط به پاک کاری می باشد، و همچنان اگر کدام مشوره باشد که به حکومت جاپان بدهیم."

متخصصین می گویند ممکن ده ها سال را در بر گیرد تا بعضی ساحات در نزدیکی دستگاه های ذروی مصؤون و قابل زیست باشد.

XS
SM
MD
LG