لینک های دسترسی

امکانات زلزله های شدید تر در جاپان


امکانات زلزله های شدید تر در جاپان

یک گروهی از دانشمندان جاپانی می گویند به تعقیب زلزلۀ بزرگ و سونامی سال گذشته در جاپان، در آینده، خطرات رو به افزایش زلزلۀ ها در دستگاه انرژی اتمی فوکوشیمای آنکشور وجود دارد.

مطالعه می گوید که در حال حاضر این امکانات افزایش یافته است که زلزلۀ قوی مشابه به ماه مارچ سال گذشته می تواند در آیندۀ نزدیک اتفاق افتاده و امکان دارد به مراتب نزدیک تر به دستگاه اتمی باشد.

در این گزارش آمده است که در هفت ماه گذشته بیش از 24 هزار پس لرزه ها به تعقیب زلزلۀ اصلی که دستگاه اتمی را تخریب کرد، این منطقه را تکان داده است.

XS
SM
MD
LG