لینک های دسترسی

معضلۀ مواد مخدر در کنفرانس کابل


معضلۀ مواد مخدر در کنفرانس کابل

قراراست به روزسه شنبه کنفرانس بین المللى کابل که ادامه کنفرانس لندن میباشد در پایتخت کشور دایر گردد و حکومت افغانستان براى شرکت کننده گان این کنفرانس - که از ٧٠ کشور نمایندگى میکنند – برنامه ها و طرح هاى از انکشاف ملى را که عمدتاً روى موضوعات حکومتدارى موثر، ادغام مجدد و جلب طالبان به بدنه دولت، انتقال مسئولیت امنیتى از قواى بین المللى به نیروهاى افغان، مبارزه علیه فساد ادارى و مشکل مواد مخدر تهیه کرده، مقابل جامعه بین المللى میگذارد تا براى تمویل این برنامه ها تعهدات خود را اعلام نمایند.

حکومت افغانستان و سازمان دهندگان کنفرانس کابل میگویند که حکومت استراتیژی پنج فقره یی را تشکیل داده است که در هر کلستر از سه تا پنج وزارت خانه، که مشترکات و مشابهت هاى کارى دارند، درآن عضویت یافته است. طبق همین منابع، این کلستر ها به ارزش 15 میلیارد دالر امریکایى پروژه ها وبرنامه ها را ترتیب نموده اند تا به شرکت کنندگان کنفرانس تقدیم نمایند که عمدتاً تمویل کنندگان پروژه ها نیز میباشند.

انجنیر محمد ابراهیم ازهر، معین پلان و استراتیژى وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به صداى امریکا گفت "در ابتدا برنامه هاى این وزارت در چوکات کلستر زراعت و انکشاف دهات تنظیم شده بود، بعداً با توجه به سنگینى مشکل چنین فیصله شد که هر کلستر باید برنامه هاى وزارت مبارزه با مواد مخدر را با برنامه هاى خود جا داده تقدیم جامعه بین المللى نمایند."

معین وزارت مبارزه با مواد مخدر باور محکم دارد که بدون کمک و همکارى جامعه جهانى، فایق آمدن برمعضله مواد مخدر دشوار است. انجینر ازهر به ادامه گفت افغانستان بالاتر از یک میلیون نفر معتاد دارد که با گذشت هر روز بر شمار معتادین افزایش به عمل مى آید. هر گاه به این مساله از دید اقتصادى نگریسته شود نگران کننده است.

معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به ادامه گفت ' سالانه سه صد و پنجا میلیون دالر مصرف یک میلیون معتاد افغانستان است که براى یک کشور فقیر رقم درشت است. در کنار این مساله، موضوع علیل شدن و بیمارى یک کتله عظیم که مشکل اجتماعى را به بار مى آورد، معضله دیگر است که بدان توجه شود.''

برخى از کارشناسان امور اقتصادى به این باور اند که مشکل مواد مخدر تنها مشکل افغانستان نیست، بلکه یک مشکل جهانى میباشد. داکتر نجیب الله عزیزى، استاد در پوهنتون امریکایى در کابل از جمله افرادیست که مقامات افغان را تشویق میکند تا این موضوع را با تأکید بیشتر مطرح نمایند.

افغانستان امروزى علاوه برین که بزرگترین تولید کنندۀ مواد مخدر براى ١٥ میلیون معتاد دنیاست، خود با داشتن یک میلیون معتاد مواد مخدر مصرف کننده مواد مخدر هم است.

XS
SM
MD
LG