لینک های دسترسی

کرزی در کنفرانس ایکو از خطرات جدی یادآوری نمود


کرزی در کنفرانس ایکو از خطرات جدی یادآوری نمود

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در کنفرانس سالیانه ایکو اظهار نمود که منطقه هنوز هم با تهدیدات جدی مانند دهشت افگنی، افراطیت، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و نیز چالش هایی مانند فقر، عدم مصئونیت غذائی، امنیت انرژی و نیز تغییرات اقلیمی روبرو است.

وی گفت بنابرین، همکاری منطقوی منحیث یک اصل عمده در سیاست خارجی افغانستان و منحیث جز اساسی ستراتیژی ملی انکشاف افغانستان دارای اهمیت خاص است.

رئیس جمهور افغانستان آماده گی خود را جهت مساعد ساختن فرصت های مناسب برای استفاده موثر از ظرفیت ها و فرصت های کافی در منطقه ابراز نمود. یکی از موضوعات دیگریکه حامد کرزی به آن اشاره نمود توسعه تجارت منطقوی بود، وی گفت افغانستان منحیث عضو این سازمان و به عنوان پل زمینی برای اتصال کشور های منطقه متعهد است تا تمامی تسهیلات ترانزیتی را فراهم نموده و معتقد است که تطبیق توافقنامه تجارت ایکو آنکشور را در راه رفتن به سوی ایجاد تجارت آزاد در منطقه همانگونه که در دیدگاه 2015 ایکو پیش بینی شده است، کمک میکند.

وی گفت تحکیم نقش سکتور خصوصی در پروژه های منطقوی و حمایت از فرصت های سرمایه گذاری در منطقه باید بصورت موثر تعقیب شود. رئیس جمهور افغانستان اشاره نمود که حکومت وی قوانین بهتر تجاری و مقررات مربوط به حمایت از سرمایه گذاری و توسعه سکتور خصوصی را در افغانستان ایجاد نموده است.

حامد کرزی گفت در حالیکه از اهمیت بهبود مواصلات از طریق زیربنا ها و نقش انها در رشد اقتصاد کشور های منطقه یاد نمود به اعمار خطوط راه آهن در افغانستان اشاره نموده و به گونه مثال، از راه آهن حیرتان-مزارشریف، راه اهن سنگان-هرات یاد آور شد.

رئیس جمهور افغانستان روی همکاری ها در عرصۀ انرژی، زراعت، مبارزه با مواد مخدر، و اداره بهتر سرحدات و تشریک اطلاعات میان مراجع امنیتی تاکید نمود.

XS
SM
MD
LG