لینک های دسترسی

دیدار کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه با رئیس جمهور کرزی


یک کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه یافته های یکسالۀ خود را از فساد اداری گسترده در ادارات دولتی به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ارایه کرد.

در این گزارش از غصب زمین های شخصی و دولتی توسط زورمندان گرفته تا وضیعت خراب زندانیان در محبس پلچرخی و بی عدالتی در تقسیم بورسیه های تحصیلی موضوعات مختلف فساد اداری نگاشته شده است.

بر اساس یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی این گزارش ولسی جرگه را دریافته است، اما واضح نشده که آقای کرزی برای رسیده گی به موارد تخلفات گزارش شده چه اقدامات را بکار خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG