لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی حامد کرزی از ایجاد دفتر طالبان


خوشبینی حامد کرزی از ایجاد دفتر طالبان

قوای ناتو، ایالات متحده و حکومت افغانستان در طول ده سال گذشته موفق به آوردن ثبات سیاسی به افغانستان شده اند ولی قادر به فراهم آوردن امنیت انفرادی به مردم نگردیده اند.

کرزی اضافه کرد که بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، مذاکرات غیر رسمی صلح ادامه نخواهد یافت و طالبان باید جنگ را متوقف ساخته و جهت انجام این مذاکرات یک آدرس مشخص برای خود ایجاد نمایند.

کرزی در این مصاحبه از ایجاد یک دفتر سیاسی طالبان، محلیکه مقامات افغان و غیر افغان بتوانند با آنها مذاکرۀ منطقی داشته و یک راه حل سیاسی ممکن را برای جنگ بیابند استقبال کرد، و گشایش این دفتر را از جانب طالبان نشانه یی از آمادگی آنها برای انجام مذاکرات صلح عنوان کرد.

کرزی اضافه کرد که از انجاییکه رهبران طالبان در پاکستان هستند، یک روند منطقی صلح بدون شمولیت و کمک پاکستان ممکن نخواهد بود.

او اضافه کرد که مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در زمینه پیمان همکاری های استراتژیکی میان دو کشور هنوز ادامه دارد، که روی چگونگی حضور عساکر امریکایی بعد از سال دو هزار چهارده و عملیات های شب هنگام متمرکز است.

XS
SM
MD
LG