لینک های دسترسی

محکمۀ وزیر سابق کینیا به اتهام فساد اداری


محکمۀ وزیر سابق کینیا به اتهام فساد اداری

محکمۀ عالی کینیا حکم صادر نموده که هینری کاسگی وزیر سابق صنایع آن کشور باید در رابطه با اتهامات مبنی بر وارد ساختن غیرقانونی موتر ها به کینیا، مورد محاکمه قرار گیرد.

آقای کاسگی این اتهامات را رد کرده است. او یکی از چهار وزیر حکومت کینیا بوده که از سال ۲۰۱۰ بدینسو، در رابطه با اتهامات فساد اداری از کرسی شان کنار رفته اند.

کاسگی، رئیس حزب بر سر اقتدار، مربوط رایله اودینگا صدراعظم کینیا می باشد.

کمیسیون ضد فساد اداری در کینیا میگوید، آقای کاسگی به موتر هایی که هشت سال از حد قانونی آن، کهنه تر بودند، جواز توزیع نموده و مالیات شان را نیز معاف ساخته است.

XS
SM
MD
LG