لینک های دسترسی

احتجاجات ضد حکومت درمراکش


احتجاجات ضد حکومت درمراکش

فعالین ضد حکومت در مراکش با برگزاری راه پیمایی خواهان اصلاحات سیاسی شده اند تا قدرت ملک محمد، شاه آن کشور را محدود سازند.

این تازه ترین موج احتجاجات در ممالک عربی میباشد.

حد اقل دو هزار تن روز یکشنبه در رباط، پایتخت مراکش به درخواست انترنتی از طریق فیسبُک لبیک گفته، احتجاج نمودند. احتجاج کنندگان شعار های را سر میدادند که خواهان قانون اساسی جدید، فرصت های گستردۀ اقتصادی و محو فساد اداری میشد.

تعدادی از منسوبین پولیس در لباس عادی با احتجاج کنندگان پیوستند، اما منسوبین ملبس با یونفورم از آنها فاصله داشتند. تا اواسط روز احتجاجات صلح آمیز بود.

تنظیم کنندگان میگویند آنها خواهان ایجاد اصلاحات دموکراتیک در قانون اساسی آن کشور میباشند که پادشاه را صلاحیت کلی را میدهد – حتی صلاحیت گماشتن صدراعظم را.

XS
SM
MD
LG